Política de Privacidade

Dereito de información:

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmase o usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos de carácter persoal creado por ACADEMIA HIPATIA SC e baixo a súa responsabilidade cos datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web xa ben sexa no momento do seu rexistro ou cando remita unha mensaxe de correo electrónico.

  • Responsable de tratamento:
  • Denominación social: ACADEMIA HIPATIA SC
  • CIF: J70593710
  • Domicilio social: RUA RICARDO CUBEIRO 2 BAIXO, 15179 – OLEIROS (A CORUÑA)
  • Teléfono: 604078659
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: info@academia-hipatia.com
  • Finalidade del tratamento:

A finalidade do tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web nos que vostede nos facilita os seus datos.

Lexitimación:

Artigo 6.1.a) do RGPD. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Conservación e tratamento dos datos:

Os seus datos serán conservados durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. En caso de ser necesario, ACADEMIA HIPATIA SC cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes. Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. ACADEMIA HIPATIA SC non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. #De acordo con o que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente. Vostede ten dereito a opoñerse e/o retirar o consentimento ao tratamento dos datos indicados anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento na/s dirección/é indicada/s.

Medidas técnicas e organizativas:

ACADEMIA HIPATIA SC adopta as medidas técnicas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario. Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos de datos persoais. No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais. Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade. Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

Dereitos:

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, #ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@clubvialactea.com, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.