POLÍTICA DE PRIVACIDADE


Infórmaselle que os datos persoais que nos proporcionas voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán procesados ​​por ACADEMIA HIPATIA SC con enderezo en RUA RICARDO CUBEIRO 2 BAIXO 15179 – OLEIROS (A CORUÑA), que cumpre as medidas de seguridade requirida na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O obxectivo do devandito tratamento é o descrito en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que nos proporcionou os seus datos.

Os datos subministrados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre que non indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión ou o tempo necesario. cumprir as obrigas legais e cumprir as posibles responsabilidades que se poidan derivar do cumprimento da finalidade para a que se recolleron os datos.

ACADEMIA HIPATIA SC non elaborará ningún tipo de “perfil”, en función da información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.

Así mesmo, ACADEMIA HIPATIA SC cancelará ou rectificará os datos cando sexan imprecisos, incompletos ou deixen de ser necesarios para o seu propósito, de acordo co establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Sempre que non nos digas o contrario, entenderemos que os teus datos non se modificaron, que acepta notificalos de calquera variación e que temos o consentimento para usalo para poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e deixará de ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento no citado enderezo. ou por correo electrónico a info@academia-hipatia.com, achegando unha copia do DNI ou documento equivalente. En caso de que non obtivera satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

ACADEMIA HIPATIA SC adopta as medidas, controis e procedementos técnicos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e eficaces, dirixidos a preservar a integridade e seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, formouse a todo o persoal con acceso a datos persoais e ten coñecemento das súas obrigas en relación co tratamento dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que asinamos cos nosos provedores, incluímos cláusulas nas que están obrigados a manter o deber de segredo respecto dos datos persoais aos que tiveron acceso en virtude da orde realizada, así como aplicar medidas de seguridade. técnicas técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanente dos sistemas e servizos para o tratamento de datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas periódicamente para garantir a súa adecuación e eficacia.

Non obstante, non se pode garantir a seguridade absoluta e non existe ningún sistema de seguridade impenetrábel polo que, no caso de información que se procesa e o noso control estea comprometido como resultado dunha violación de seguridade, tomaremos as medidas necesarias. Medidas apropiadas para investigar o incidente, notifique á autoridade de control e, se é o caso, a aqueles usuarios que puidesen verse afectados para que adopten as medidas oportunas.

De acordo co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideramos que lle poden interesar, por correo electrónico ou por calquera outro medio electrónico de comunicación equivalente.

No caso de autorizar o envío de información / publicidade e non desexa continuar recibindo máis información ao respecto, ten dereito a opoñerse e / ou retirar o dito consentimento, en calquera momento, mediante notificación por correo electrónico ou por correo electrónico no enderezo / s. / está anteriormente indicado / s.

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuaria/o. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies